O Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra publicou o pasado 7 de decembro de 2021 o anuncio da entrada en vigor do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Portas. Sinalar que a entrada en vigor do PXOM de Portas producirase cando transcorra o prazo de quince días hábiles a contar dende o seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

Nos vindeiros días, subiránse os correspondentes arquivos á sede electrónica do Concello de Portas.

A N U N C I O

Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Portas (PXOM)Publicación de normativa e ordenanzas. Entrada en vigor do PXOMNo Diario Oficial de Galicia de 21 de maio de 2021 publicouse a ORDE do 10 de maio de 2021 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal de Portas (Pontevedra).

Contra esta orde, tal como se indica no anuncio, cabe interpor recurso contencioso-administrativo ante a sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

O Concello de Portas, de conformidade co disposto polos artigos 82 e 88.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, debe publicar no Boletín Oficial da Provincia (BOP) a normativa e ordenanzas do PXOM aprobado definitivamente, unha vez inscrito no Rexistro de Planeamento Urbanístico.

En cumprimento do establecido na Orde da consellería e na normativa legal que resulta de aplicación, publícase no BOP a normativa e ordenanzas do PXOM de Portas aprobado definitivamente o 10.05.2021. No portal de transparencia do Concello de Portas tamén se publican as fichas de planeamento e planos de Áreas de Planeamento; que poden consultarse do seguinte xeito:https://portas.sedelectronica.gal/transparency

Pinchar na carpeta que leva por nome “2.NORMATIVA” e despois na específica do PXOM.A entrada en vigor do PXOM de Portas producirase cando transcorra o prazo de quince días hábiles a contar dende o seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

ACCESO AO BOP:
https://boppo.depo.gal/…/-/boppo/2021/12/07/2021060879

Recommended Posts