Visto o Decreto de Alcaldía 2023-0250 do 13/07/2023, polo que se aprobou a convocatoria e as BASES REGULADORAS PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE ADMINISTRATIVO, GRUPO C, SUBGRUPO C-1.

Visto o anuncio publicado no BOPPO nº 146 do 31 de xullo de 2023.

Rematado o prazo de presentación de solicitudes e de conformidade co establecido no artigo 21.1.h), da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista provisional de admitidos/as e excluídos.

SEGUNDO.- De acordo co disposto na cláusula 6 das Bases da convocatoria, as persoas excluídas disporán dun prazo de dous (3) días hábiles, para poder emendar as omisións ou corrixir, no seu caso o defecto que motivou a exclusión.

TERCEIRO.- Publicar a presente resolución na sede electrónica http://portas.sedelectronica.gal do Concello de Portas e na súa páxina web, https://www.portas.gal.

CONSULTA AQUÍ A RESOLUCIÓN:

Recomendados